توضیحات:

 • به نام خدا

  ساخت نمونه باید به‌گونه‌ای باشد که جهت طولی آن برجهت الیاف چوب دقیقاً مطابقت داشته و جهت دوایر سالیانه عمود بر بعد بزرگ مقطع عرضی باشد، سرعت بارگذاری در این آزمایش 1 میلی‌متر بر دقیقه است و تا زمانی که نمونه دچار شکست شود ادامه پیدا می‌کند.

  P = F / A

  P = فشار کششی موازی الیاف
  A = سطح مقطع نمونه mm2
  F = فشار واردشده بر نمونه

  مقاومت کششی موازی الیاف چندگونه چوب
  گونه چوبی

  حداکثر نیروی واردشده به نمونهN

  مقطع نمونه در محل گسیختگی mm2 مقاومت کششی موازی الیاف N/mm2
  نوئل ۲۲۲۰ ۴۰ ۵۵.۵
  بلوط ۳۴۰۰ ۲۴ ۱۴۱.۶
  صنوبر ۳۳۰۰ ۳۶ ۹۱.۶
  کاج ۳۷۰۰ ۶۴ ۵۷.۸
  راش ۷۰۰۰ ۵۶ ۱۲۵

   

   روش اندازه‌گیری مقاومت کششی چوب در جهت عمود بر الیاف:

  برای اندازه‌گیری این مقاومت به ساخت نمونه‌هایی به شکل زیر (۱) نیاز هست نمونه ساخته‌شده پس از جای گذاری در گیرۀ مخصوص آزمایش با سرعت ۲.۵ میلی‌متر بر دقیقه کشیده شده و حداکثر مقاومت آن ثبت می‌گردد؛ واحد مقاومت (تنش) N/M2, N/mm2 و یا kg/cm2 هست. شکل ۲

  نتایج حاصل از آزمایش مقاومت برش موازی با الیاف نمونه‌های چوبی
  گونه چوبی

  حداکثر نیروی واردشده به نمونه

  N

  مقطع نمونه در محل گسیختگی

  mm2

  مقاومت برشی موازی الیاف

   

  N/mm2

  صنوبر ۲۳۰۰۰ ۱۲۰۰ ۱۹.۷
  نوئل ۱۸۰۰۰ ۲۰۰۰ ۹
  راش ۲۶۰۰۰ ۱۶۰۰ ۱۶.۲۵

 • تهیه و تنظیم توسط صالح چوب
  تماس : 03133314125
  انتشار مطلب در :